Przedsiębiorstwo Odzieżowe "Drwal"

mundury wyjściowe, codziennego i terenowego leśnika!

Nasza firma

Przedsiębiorstwo Odzieżowe "DRWAL"

Przedsiębiorstwo Odzieżowe “DRWAL” produkuje: – sorty munduru wyjściowego, codziennego i terenowego leśnika zgodnie z zatwierdzonymi wzorami, co jest potwierdzone przez ORW w Bedoniu świadectwami oceny dla wszystkich wyrobów – odzież ochronną dla pilarza, operatora przenośnychpilarek łańcuchowych, która posiada znak CE potwierdzający zgodność z normami europejskimi – odzież z dzianiny POLARTEC na podstawie licencji firmy Malden Mills ze Stanów Zjednoczonych – mundury i ubiory dla myśliwych

.

Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Odzieżowego DRWAL Adam Zieliński

Opis projektu POIR

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efektu: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.
Wartość projektu: 210.660,54 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 210.660,54 PLN

Zachowanie poufności danych jest dla firmy P.O. DRWAL niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 1. Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą działającą pod nazwą  Przedsiębiorstwo Odzieżowe DRWAL Adam Zieliński i jesteśmy administratorem przekazywanych nam danych osobowych. Nasz adres siedziby:

 • Lipowa 6, 87-800 Włocławek

REGON: 910516713

NIP: 8881008631

Możesz się z nami skontaktować osobiście, listownie, telefonicznie pod numerem telefonu: 

+48 54 235 59 50

lub za pośrednictwem poczty e-mail:  rodo@drwal.com.pl

Jak przetwarzamy dane osobowe?                                                                                                  

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

 1. Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy takie dane osobowe jak:

 1. a)    imię i nazwisko
 2. b)    adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy
 3. c)     numer NIP
 4. d) numer REGON
 5. e)     numer telefonu
 6. f)     adres e-mail
 7. g)     numer rachunku bankowego
 8. Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Firma P.O.DRWAL zbiera dane, aby wykorzystywać je do następujących celów:

 1. a)            sprzedaży produktów oferowanych przez naszą firmę –  podstawą prawną przetwarzania  danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. b)           marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. c)            rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. e)           wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Kontrahenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. f)            sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur
 6. g)            generowania listów przewozowych niezbędnych do realizacji zamówienia
 7. h)           prowadzenia korespondencji z klientami oraz kontrahentami
 8. i)             informowania o promocjach
 9. j)             badania poziomu satysfakcji
 10. h)           realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 12. Jak długo przechowujemy Twoje dane?                                                                                                        

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po  tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 1. Kto będzie odbiorcą danych?                                                                                                                    

Odbiorcy danych osobowych  – szanujemy Twoje dane osobowe, jak i innych naszych Kontrahentów. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w tym dokumencie. Dlatego też chcemy, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą:

 1. a) Streamsoft Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K., z siedzibą: al. Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra, posiadająca   KRS: 0000443818, NIP: 929-185-17-23, REGON: 081108705, jako firma dostarczająca nam  narzędzie do obsługi zamówień oraz fakturowania,
 2. b)  GLS-Poland  Sp. z.o.o. z siedzibą: ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, posiadająca   KRS: 0000005009, NIP: 785-15-61-831, REGON: 631058749, czyli operator logistyczny, to dzięki tej firmie generujemy listy przewozowe na nasze paczki i palety,
 3. c) podmiot  zajmujący się naszą obsługą księgową,
 4. d) wybrani Operatorzy logistyczni, jak DPD, UPS, Poczta Polska, GLS (a także ich podwykonawcy) Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować się telefonicznie z Państwem, odbiorcą, nadawcą przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki;
 5. e) podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu;
 6. f) osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.
 7. 8. Poznaj swoje prawa. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zleceń, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do naszej firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 10. 11. W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom nas o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomimy Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych.
 11. Profilowanie – firma nie prowadzi żadnych prac przy profilowaniu zautomatyzowanym.
 12. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

p.o. drwal

produkuje

mundury

sortów mundurów wyjściowych, codziennych i terenowych leśnika zgodnie z zatwierdzonymi wzorami, co jest potwierdzone świadectwami oceny zgodności wydanymi przez ORW w Bedoniu dla wszystkich wyrobów

zobacz

odzież ochronną

odzież ochronną dla pilarza, operatora przenośnych pilarek łańcuchowych, która posiada certyfikat WE wydany przez CIOP potwierdzający spełnienie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

zobacz

służby mundurowe

składniki umundurowania dla służb mundurowych takich jak Policja, Izba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego

zobacz
Firma od 01.04.2015 spełnia wymagania AQAP 2110:2016 oraz ISO 9001:2015